Book an appointment for a personal meeting to choose jewelry in our showroom

Total: 0Kč
Checkout
Item added to your cart

Price:

Terms & Conditions

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBECNÁ USTANOVENÍ


 1. Tyto obchodní podmínky společnosti Mialiscz s.r.o., IČ: 09635866, sídlem: Spálená 108/51, 110 00 Praha 1, jejímž předmětem podnikání je zlatnictví a klenotnictví a dále některé vybrané živnosti volné, jež zejména na řemeslnou živnost navazují, a která provozuje showroom na adrese Petrská 1131/2, 110 00, Praha (dále jen „showroom“) a na webovém rozhraní internetové obchody na internetových stránkách www.mialis.cz a www.mialis.de (dále jen „internetové obchody“) nebo (dále jen „prodávající“), upravují podle ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou nepodnikající fyzickou osobou (spotřebitel) (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní internetových obchodů prodávajícího (dále jen „obchodní podmínky“). 


 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Obchodní vztah se v takovém případě řeší dle individuálně sjednaných podmínek. To znamená mj., že prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti informuje kupujícího písemně na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.


 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


 1. Na základě objednávky kupujícího, učiněné prostřednictvím internetových obchodů, se prodávající zavazuje dodat zboží, které si kupující objednal, a umožnit mu nabýt ke zboží vlastnické právo. Kupující se zavazuje zboží za plnou sjednanou cenu zaplatit a zboží převzít. 


 2. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní internetových obchodů. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu i za individuálně sjednaných podmínek. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní internetových obchodů je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.


 3. Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetových obchodů je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.


 4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který se považuje v souladu s ust. § 1820 občanského zákoníku za kupní smlouvu uzavíranou při použití prostředků komunikace na dálku, vzniká potvrzením objednávky (akceptací) ze strany prodávajícího kupujícímu, což bude učiněno e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu kupujícího; k danému okamžiku tedy dochází mezi kupujícím a prodávajícím k uzavření kupní smlouvy ohledně kupujícím objednaného zboží, jejímž předmětem je povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu sjednanou kupní cenu za objednané zboží a povinnost prodávajícího dodat kupujícímu jim objednané a zaplacené zboží. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího jeho převzetím. 


 5. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím e-mailu.


 6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu (tj. není povinen akceptovat objednávku), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) nebo jiný závazkový právní vztah s prodávajícím. 


 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.


 8. Kupující je oprávněn v internetových obchodech nakupovat na základě registrace, nebo po vyplnění fakturačních údajů v objednávkovém formuláři. Údaje kupujícího, uvedené v objednávce, jsou prodávajícím považovány za správné. Poskytnuté údaje slouží prodávajícímu především na řádné a včasné vyřízení objednávky kupujícího. Prodávající se zavazuje nepoužít a taktéž nezveřejnit tyto údaje třetím osobám, není-li to nutné zejm. ke splnění objednávky (např. předání kontaktních údajů držiteli poštovní licence/ zasilateli/ přepravci). 


 9. Pokud si kupující zvolí v objednávce kombinaci osobního vyzvednutí na showroomu prodávajícího a úhrady kupní ceny či zálohy předem, kupující bere na vědomí, že je prodávající oprávněn ověřit totožnost kupujícího dle dokladu totožnosti při vyzvednutí zboží. 


 10. Prodávané zboží, zejm. kameny, je přírodní materiál, každý je jedinečný originál, tedy kámen od kamene se může více či méně lišit rozměrem, tvarem, barvou, strukturou či kresbou (tj. může se lišit vystavené zboží od skutečného prodávaného). Obrázky zboží zobrazené na webovém rozhraní internetových obchodů jsou pouze ilustrační a skutečné provedení se může lišit (např. karátem). Veškeré zboží vystavené na showroomu prodávajícího, které je pouze maketou, se mohou mírně lišit (např. barvou) od skutečného prodávaného zboží. Rozdíl může vzniknout též kvalitou obrázku, nastavením barev monitoru, grafické karty, nebo světelnými podmínkami. Kupující bere na vědomí, že takové odlišnosti nejsou důvodem pro reklamaci. 


 11. Dodání objednaného zboží je individuální, přibližná doba činí 2 týdny od uzavření kupní smlouvy, nesdělí-li prodávající kupujícímu v akceptaci objednávky jinou dobu. 

CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY


 1. 1. Ceny zboží a služeb (včetně nákladů, např. balné, poštovné) uvedené na webovém rozhraní jsou v českých korunách (CZK), včetně příslušné sazby DPH. Individuální cenová nabídka je platná 2 měsíce ode dne jejího vyhotovení.

  2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

  1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (pouze u zboží do 10.000,-Kč);

  2. v hotovosti na výdejnách (showroomu) prodávajícího (pouze u zboží do 100.000,-Kč);

  3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, kupní cena je splatná do 4 dnů od uzavření kupní smlouvy, zaplacením se rozumí připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího; 

  4. bezhotovostně platební kartou přes internet (VISA, Mastercard);

  5. prostřednictvím paypal.

  3. V případě objednání zboží v hodnotě vyšší než 10.000 Kč, může kupující buď uhradit celkovou hodnotu zboží jednorázovou platbou předem, nebo uhradí předem zálohu ve výši 30% prodejní ceny. V případě, že kupující složí zálohu ve výši 30%, může zbylou část kupní ceny zboží ve výši 70% zaplatit buď v hotovosti při osobním vyzvednutí zboží, nebo v případě zaslání zboží na dobírku. Uhrazená záloha je nevratná.


  4. V případě objednání zboží v hodnotě do 10.000 Kč je kupující povinen zboží uhradit v celkové částce jednorázovou platbou, a to buď bezhotovostně platební kartou, nebo v hotovosti při osobním vyzvednutí zboží, anebo na dobírku.

  5. U zboží vyráběného přímo na přání kupujícího (zakázková výroba) a/nebo v případě gravírování je kupující povinen uhradit prodávajícímu zálohu ve výši 30% prodejní ceny předem. Tato záloha je nevratná. Prodávající doporučuje kupujícímu konzultovat s ním zakázkovou výrobu osobně (zejm. design, barvy, detaily, apod.), v opačném případě neodpovídá kupujícímu za škodu (např. pokud vyrobené zboží nebude odpovídat představě a přání kupujícího). U zakázkové výroby nelze využít žádnou slevu, např. získanou prostřednictvím slevového kupónu (poukazu), slevového kódu, slevy z promo akce či soutěže, apod. 

  1. Prodávající umožňuje kupujícímu vypracování 3D modelu šperku, který si následně může kupující nechat vyrobit v režimu Zakázkové výroby.

  2. Vypracování 3D modelu šperku je zpoplatněna jednorázovým nevratným poplatkem ve výši 3 000 Kč.

  3. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat vypracovaný 3D model šperku do 10 pracovních dnů od zaplacení příslušného poplatku.

  6. Prodávající zasílá spolu se zbožím kupujícímu daňový doklad (faktura). V případě osobního odběru zboží si daňový doklad (fakturu) kupující převezme osobně spolu se zbožím. Daňový doklad (faktura) je považován i za záruční list.

  7. Jakoukoliv slevu, např. získanou prostřednictvím slevového kupónu (poukazu), slevového kódu, slevy z promo akce či soutěže, nelze směnit za peníze, rozměnit ani jinak nahradit. Slevy se nesčítají a slevu nelze kombinovat s jakýmikoliv jinými výhodnými nabídkami či slevami, např. slevovými kupóny (poukazy), slevovými kódy, slevami z promo akce či soutěže.


  8. V případě, že na straně prodávajícího došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle  § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle  §571 občanského zákoníku.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Šperky, které nejsou skladem, obvykle vyrábíme a doručujeme do 21 pracovních dnů. Výjimečně u zakázkové výroby může dodací lhůta být delší. O termínu dodání vás budeme informovat vždy předem.

  2. Šperk skladem máme vždy po jednom ks, v jedné velikosti a v jedné barvě zlata. Pokud se výrazně liší Vámi vybraná velikost prstenu oproti skladovému kusu je třeba vyrobit nový kus ve Vámi požadované velikosti. Pokud je třeba urgentní výroby, platí pro ni stejná obecná pravidla jako pro jakoukoliv urgentní výrobu.  

  3. Prodávající umožňuje kupujícímu zvolit možnost výroby šperku ve zkrácené době. Dodání šperku v rámci „Urgentní výroby“ je spojeno s jednorázovým nevratným poplatkem. Příplatek za urgentní výrobu se vypočítává individuálně podle typu šperku a pohybuje se v rozmezí 1 500 až 3 000 Kč.

  4. Podle těchto obchodních podmínek se dodáním zboží rozumí ten okamžik, kdy je Vám zboží doručeno. Jestliže bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nebude to považováno za nesplnění naší povinnosti dodat zboží, ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany.

  5. Dopravu může kupující volit prostřednictvím:

  • České pošty – Balík do ruky - Po České republice a Slovensku je doprava zdarma. 

  • Zásilkovny - Po České republice a Slovensku je doprava zdarma. 

  • Kurýra DPD - Po České republice a Slovensku je doprava zdarma.

  • Kurýra DHL - V objednávce bude vždy uvedena finální cena, která záleží na konečné destinaci. Tento způsob doručení je určen pro mezinárodní zásilky. 

  6. Přepravci obdrží kontaktní údaje uvedené v objednávce (vaše adresa, kontaktní osoba, telefon). Nejsme povinni ověřovat úplnost a správnost těchto údajů, tudíž nesete plnou odpovědnost za přesnost poskytnutých informací.

  7. Z důvodu váhového, objemového, časového nebo logistického omezení si prodávající vyhrazuje právo změnit po dohodě s kupujícím způsob dodání/ dopravy zboží, a/nebo nabídnout kupujícímu alternativní způsob dodání/ dopravy zboží.

  8. Všechny zásilky jsou pojištěné, takže odpovědnost za škodu na zboží nese přepravce/ doručovatel. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží způsobené při přepravě/ doručování není možné uznat. 

  9. Při převzetí zboží od přepravce/ doručovatele je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a obsah zásilky (zboží) při přebírání od přepravce/ doručovatele, a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci/ doručovateli. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky či poškození zásilky (zboží) se kupující zavazuje zásilku od přepravce/ doručovatele nepřebírat. 

  10. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, anebo že si kupující zboží bez vážného důvodu nepřevzal, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  7. Prodávající nenese odpovědnost za:

  1. poškození zásilky (zboží) přepravcem/ doručovatelem,

  2. dodání zboží v rozporu s těmito obchodními podmínkami, resp. v rozporu s dohodnutými podmínkami dodání, a to v důsledku vlivu vyšší moci,

  3. opožděné doručení zaviněné kupujícím, zejm. udáním nesprávné doručovací adresy ze strany kupujícího,

  4. opožděné doručení zaviněné přepravcem/ doručovatelem.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


 1. Kupující má v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím e-mailu nebo písemně na adresu prodávajícího. V případě nákupu přímo na showroomu se 14denní lhůta pro odstoupení nepoužije.

 2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. poštovné, přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 3. Kupující je povinen zboží doručit prodávajícímu v původním obalu, spolu se všemi dokumenty týkajícími se předmětného zboží, které obdržel při jeho koupi, dodání a převzetí. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti – v takovém případě, a/nebo v případě vrácení zboží poškozeného či neúplného, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody (odpovídající snížení hodnoty zboží vzniklému v důsledku takového zacházení se zbožím), který je prodávající oprávněn si jednostranně započítat vůči nároku kupujícího na vrácení kupní ceny (kupujícímu bude vrácena jen alikvotní část kupní ceny odpovídající hodnotě vráceného zboží).

 4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 5. Kupující má v souladu s ust. § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (např. poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím (i v případě, že kupující zvolil při objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.

 6. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (tj. plnění služby bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění);

 2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (zakázková výroba), uvedeného v odst. 3.5.;

 3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

 4. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

 5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

 1. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 2. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím e-mailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA 


 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí, a to na vyplněném formuláři, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek, odeslaném dopisem na adresu sídla prodávajícího, nebo předaném osobně v sídle prodávajícího, anebo zaslaném e-mailem na e-mailovou adresu info@mialis.cz Kupující ve formuláři uvede zejm. číslo objednávky, den vyplnění objednávky, datum převzetí zboží, specifikaci reklamovaných závad a návrh na uplatnění práva z vady.

 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;

 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Ustanovení uvedená v čl. 6.2. těchto obchodních podmínek se nepoužijí:

 1. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

 2. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo 

 3. vyplývá-li to z povahy zboží.

 1. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady – pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, nebo dodáním chybějící věci; 

 2. výměnu součásti, pokud se vada týká pouze součásti věci,

 3. na odstranění vady opravou věci;

 4. na odstoupení od smlouvy – v případě, že je dán důvod podle písm. a) či b) a v daném případě je opakovaný výskyt vady či větší počet vad;

 5. přiměřenou slevu z kupní ceny – pokud kupující nevyužije postup podle písm. a) až d) tohoto odstavce, nebo pokud prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit součást nebo věc opravit. 

 1. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 2. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

 3. Prodávající poskytuje kupujícímu doživotní záruku za jakost zboží (tj. po dobu, po kterou kupujícímu náleží vlastnické právo ke zboží), a to pro případy poškození zboží nemechanickou cestou (tj. únava materiálu). V takovém případě prodávající opraví kupujícímu zboží bezplatně, tj. na vlastní náklady. V případě, že dojde k poškození zboží mechanickou cestou, opraví prodávající zboží na náklady kupujícího. Doživotní záruka se nevztahuje zejm. na poškození vzniklé v důsledku zásahu kupujícího, zanedbání či nesprávné péče o zboží (údržby), nesprávného používání zboží, případnou změnu vzhledu v důsledku běžného opotřebení či stáří. 

 4. Prodávající má právo reklamaci kupujícího zamítnout zejm. z důvodu běžného opotřebení zboží či mechanického poškození zboží.

VÝMĚNA ZBOŽÍ, ÚPRAVA ZBOŽÍ


  1. Kupující je oprávněn požádat prodávajícího o výměnu zboží dodaného na základě objednávky za stejné zboží o jiné požadované velikosti a prodávající takové žádosti vyhoví, pokud jsou splněny všechny tyto předpoklady:

  1. dané zboží je na internetových stránkách prodávajícího nabízeno rovněž v kupujícím požadované velikosti,

  2. dané zboží je u prodávajícího skladem, a

  3. kupující požádal o výměnu dodaného zboží do 60 dnů ode dne dodání příslušného zboží dle objednávky.

  1. Kupující nese náklady spojené s výměnou zboží za stejné zboží o jiné velikosti, a to jak náklady spojené s vrácením původně dodaného zboží, tak rovněž náklady spojené s dodáním stejného zboží o jiné velikosti, včetně příp. pojištění. Výměnu zboží lze uskutečnit pouze za předpokladu, že kupující uhradil prodávajícímu předpokládané náklady spojené s výměnou zboží; výši předpokládaných nákladů sdělí prodávající kupujícímu e-mailem. Prodávající se však může dle svého uvážení v jednotlivém případě rozhodnout, že náklady na uskutečnění výměny zboží ponese sám.

  2. V rámci našich služeb nabízíme jednu úpravu velikosti zlatých a platinových prstenů zdarma (maximálně 3 velikosti oproti původní velikosti), avšak závisí to i na druhu prstenu. Každou žádost o úpravu posuzujeme individuálně, proto je nutné nás vždy předem kontaktovat.

  3. Pokud kupující požaduje úpravu o více než 3 velikosti, bere na vědomí, že taková změna může narušit strukturu prstenu a tím se ukončuje záruka poskytovaná prodávajícím. Prodávající na tuto skutečnost zákazníka předem upozorní písemně nebo e-mailem. Úprava velikosti bude provedena pouze pokud zákazník na ní trvá i po obdržení tohoto upozornění a potvrdí to provozovateli písemně nebo e-mailem na info@mialis.cz.

  4. Kupující nese náklady spojené s výměnou zboží dodaného mu na základě objednávky za stejné zboží o jiné velikosti nově požadované kupujícím, a to jak náklady spojené s vrácením původně dodaného zboží prodávajícímu, tak rovněž náklady spojené s dodáním stejného zboží o jiné velikosti kupujícímu. Pro odstranění jakýchkoliv pochybností se uvádí, že prodávající není povinen vyhovět všem žádostem kupujících o výměnu zboží o jiné požadované velikosti, a vyhovění resp. nevyhovění té které žádosti je věcí uvážení prodávajícího.

  5. Kupující bere na vědomí, že barva zboží (včetně kamene) se v důsledku použití přírodních materiálů může lišit od barevného vyobrazení na webové stránce. Taková odlišnost není považována za vadu zboží a není důvodem k reklamaci.

  6. Kupující bere na vědomí, že každý snubní prsten s tepaným (či jinak upraveným) povrchem se vyrábí ručně, a díky tomu je každý šperk jedinečný. Výsledný povrch se tedy může lehce lišit od povrchu na fotografii či maketě v showroomu. Taková odlišnost není považována za vadu zboží a není důvodem k reklamaci.

  7. Poškození či zničení zboží či ztráta jeho součásti v důsledku nesprávného zacházení není důvodem reklamace. 


   OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 1. Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) a v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 2. Ochrana osobních údajů se řídí zásadami zpracování a ochrany osobních údajů prodávajícího, zveřejněnými na webových stránkách internetových obchodů prodávajícího. 

 

COPYRIGHT, OCHRANA AUTORSKÉHO PRÁVA


 1. Všechna práva (včetně autorského práva), související s těmito internetovými stránkami a jejich obsahem jsou prodávajícím vlastněna, licencována nebo jinak námi používána na základě příslušného zákona nebo povolení od majitele autorského práva. Kopírování, reprodukce, opětovné zveřejňování, stahování, šíření, vysílání nebo přenášení jakéhokoli textu, fotografií, grafických prvků, log, tlačítek, ikonek, obrázků a jejich částí, jakož i provádění jejich úprav, a jakéhokoli základního zdrojového kódu a softwaru pro jakékoli komerční nebo veřejné účely bez předchozího písemného svolení prodávajícího nebo majitele autorských práv je zakázáno. 

 2. Přizpůsobování, pozměňování nebo vytváření jakéhokoli materiálu či informací na těchto internetových stránkách nebo jejich využívání pro jakékoli jiné účely, než pro osobní nekomerční využití uživatele je zakázáno. Používat tyto internetové stránky lze pouze pro účely v souladu s právními předpisy. 

 3. Vyrobené zboží, včetně zakázkové výroby, jeho fotografie, reklamní materiály, obrázky či jiná označení jsou chráněna příslušnými platnými právními předpisy, zejm. autorským zákonem. Kupující ani třetí osoba není bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího oprávněn zasáhnout do práv autora, zejm. vyrobit či nechat vyrobit kopie zboží či tyto kopie dál prodávat, kopírovat a/nebo šířit reklamní materiály, fotografie, obrázky, apod. 

 4. Ve vztahu k právu autorskému je prodávající oprávněn kdykoliv odvolat svůj případný souhlas s činnostmi uvedenými v tomto článku. 

 5. U zakázkové výroby si prodávající jako autor vyhrazuje právo vyrobit stejné či obdobné zboží, a to i opakovaně, bez nutnosti předchozího souhlasu kupujícího (který zakázkovou výrobu zadal), nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

  1. Prodávající rozesílá obchodní sdělení jednotlivým adresátům v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, mj. pokud prodávající od adresáta (kupujícího) získal jeho e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem zboží či v souvislosti s poskytováním služeb, pokud adresát (kupující) toto využití původně, před samotným nákupem, neodmítl. 

  2. Každý adresát obchodních sdělení (kupující) je oprávněn prodávajícímu kdykoli sdělit, že už od něj dále nechce dostávat jakákoli další obchodní sdělení. Na toto právo je adresát obchodního sdělení (kupující) upozorněn vždy při zaslání jakékoli jednotlivé e-mailové zprávy s obchodním sdělením a v této souvislosti bude v každé e-mailové zprávě, která je obchodním sdělením, uveden i postup, jak může být adresát (kupující) automaticky odhlášen ze zasílání obchodních sdělení.

  3. Veškeré otázky ochrany osobních údajů v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení se řídí příslušnými právními předpisy a zásadami zpracování a ochrany osobních údajů, zveřejněnými na webových stránkách internetových obchodů prodávajícího. 


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Tyto všeobecné podmínky se řídí a jsou interpretovány v souladu s právním řádem České republiky. 

 2. K jakýmkoliv ustanovením těchto podmínek, prohlášených za protiprávní, neplatné nebo jinak nevymahatelné kvůli zákonům v zemích, v nichž mají tyto všeobecné podmínky platit, se nebude přihlížet. Všechna ostatní ustanovení všeobecných podmínek zůstávají plně platná, závazná a vymahatelná. 

 3. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v těchto obchodních podmínkách blíže neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. 

 4. Odesláním objednávky kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami ve znění, které je uvedené na webovém portálu internetových obchodů v den odeslání objednávky. 

 5. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny jakýchkoli ustanovení svých všeobecných podmínek jejich zveřejněním na webovém rozhraní internetových obchodů. Pokud s těmito podmínkami kupující či uživatel webového rozhraní internetových obchodů nesouhlasí, musí okamžitě přestat používat tyto internetové stránky či přestat na internetových obchodech prodávajícího nakupovat. 

 6. Jakékoliv spory, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím se obě strany zavazují řešit přednostně formou smíru. Vznikne-li spor mezi kupujícím jako spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodaří vyřešit smírně, má kupující právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2;  www.coi.cz , www.adr.coi.cz ; e-mail: adr@coi.cz ; telefon: +420 296 366 360). Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím, které se nepodaří vyřešit (nebo nebudou řešeny) smírně či prostřednictvím České obchodní inspekce, budou řešeny výhradně před příslušnými českými soudy.

 7. Internetový obchod www.mialis.cz je registrován u českého Puncovního úřadu. Seznam puncovních značek je uveden v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek.

 8. V případě jakýchkoliv otázek může kupující kontaktovat prodávajícího prostřednictvím telefonu na tel. čísle +420 775 407 378 nebo e-mailem: info@mialis.cz nebo prostřednictvím LIVE chatu (provozní doba od 9:00 do 18:00). 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 17.05.2022.

Příloha č. 1: Formulář pro uplatnění vad z vadného plnění

REKLAMAČNÍ LIST

Reklamační list číslo:   ………………………………..(doplní prodávající)

Prodávající:

Mialiscz s.r.o., 

IČO: 09635866, 

sídlem Praha 1 – Nové Město, Spálená 108/51, PSČ: 110 00

e-mail: info@mialis.cz

provozující internetové obchody: www.mialis.cz, www.mialis.de,


Reklamující:           ……………………………………………………………………………………………

Adresa (trvalé bydliště)……………………………………………………………………………………………

Adresa pro doručování …………………………………………………………………………………………… (je-li odlišná od adresy trvalého bydliště)

Telefon - Mobil:           ……………………………………………………………………………………………

e-mail:              ……………………………………………………………………………………………


Reklamované zboží:    ……………………………………………………………………………………………

Datum objednávky:     ………………………………………. Záruční list ANO      /        NE 

Číslo objednávky:       ………………………………………. Číslo dokladu:  ...……………………………….


Popis závady: 

………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………


Způsob vyřízení reklamace, kterou reklamující požaduje (na základě všeobecných obchodních podmínek):

………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………


V ……………………………………………… dne:    ………………………………………………             


Podpis reklamujícího:   …………………………………..

VYJÁDŘENÍ PRODEJCE:


Datum uplatnění reklamace:     …………………………………………………..

Způsob vyřízení reklamace:   

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Popis provedení opravy (byla-li oprava provedena jako způsob vyřízení reklamace):

……………………………………………………...………………………………………………………………

…………………………...…………………………………………………………………………………………

Doba trvání reklamace          …………………………………………………..

Zamítnutí reklamace - odůvodnění

……………………………………………………...………………………………………………………………

…………………………...…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………...………………………………………………………………

…………………………...…………………………………………………………………………………………

Reklamace provedena v rámci záruky:     ANO       /         NE     Cena opravy:   ………………………………...


Datum vyřízení reklamace    …………………………………………………..


Podpis a razitko:     …………………………………………………..TENTO REKLAMAČNÍ LIST SLOUŽÍ JAKO ZÁRUČNÍ LIST PRO PROVEDENOU REKLAMACI NEBO OPRAVU!

C:\Users\BERTBERT\Desktop\ceske_puncovni_znacky.jpgPříloha č. 2: Seznam puncovních značek